postheadericon SU

Su 2014-2015

§ 4 i Barnehageloven sier at barnehagen skal ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg. Alle foreldrene i barnehagen utgjør foreldrerådet og velger sine representanter til Su. Vi har valgt å gjøre det på den måten at hver avdeling velger sin representant og personalet har 2 representanter. Su skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. På Barnas Hus er su ansvarlig for dugnad, godkjenner årsplan og brukerundersøkelser og deltar på dialogmøter med kommunen.