postheadericon SU

Su 2014-2015

§ 4 i Barnehageloven sier at barnehagen skal ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg. Alle foreldrene i barnehagen utgjør foreldrerådet og velger sine representanter til Su. Vi har valgt å gjøre det på den måten at hver avdeling velger sin representant og personalet har 2 representanter. Su skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. På Barnas Hus er su ansvarlig for dugnad, godkjenner årsplan og brukerundersøkelser og deltar på dialogmøter med kommunen.

 

 

postheadericon Styret

Oversikt_over_styret_mai_2015.doc

Styret

Styret i AS Barnas Hus Gullhella består av 4 - 8 representanter valgt blant aksjonærene. Gullhella Vel har en representant og de fleste representantene er også foreldre i barnehagen. Styret er ansvarlig for forsvarlig drift av barnehagen, både økonomisk og driftsmessig. De er også personalets arbeidsgivere. Styret i Barnas Hus har 6 - 8 møter i året i tillegg til generalforsamling.